Việt Nam thay đổi lệ phí quốc gia đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp

Việt Nam thay đổi lệ phí quốc gia đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp

Ho Kinh Doanh CEFZ

Ho Kinh Doanh CEFZ

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 263/2016/TT-BTC sửa đổi hệ thống lệ phí quốc gia liên quan tới đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp. Theo đó, hầu hết các dịch vụ đều tăng mức thu lệ phí quốc gia như:

  • Phi phí nộp đơn;
  • Chi phí gia hạn, duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ; và
  • Nộp đơn khiếu nại, phản đối, chấm dứt và huỷ bỏ văn bằng bảo hộ

Đặc biệt, có một số các dịch vụ tăng đột biến do thay đổi hoàn toàn cách tính do cơ quan quản lý nhà nước cho rằng, mức phí cũ đã chưa tính đầy đủ các dịch vụ phải thực hiện. Bảng so sánh dưới đây là ví dụ về sự thay đổi hoàn toàn cách tính lệ phí nộp đơn khiếu nại và phản đối đăng ký nhãn hiệu.

  

Dịch vụ

Lệ phí quốc gia
Hiện tại LPQG đang tính gộp (VND)LPQG từ 01/01/2017 (VND)
1.Nộp đơn phản đối đăng ký nhãn hiệu (Theo nhóm/ dịch vụ)

 

300.000550.000
2.Nộp đơn khiếu nại nhãn hiệu (cho mỗi nhóm không quá 6 sản phẩm/ dịch vụ)
Nếu mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/ dịch vụ, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/ dịch vụ từ thứ 7 trở đi360.000730.000

150,000

Mức phí hiện tại chỉ tính trên số lần nộp đơn phản đối/ khiếu nại mà không cần biết đơn đó có bao nhiêu nhóm sản phẩm/ dịch vụ. Tuy nhiên, mức phí mới sẽ thay đổi hoàn toàn cách tính này. Đối tượng có càng nhiều nhóm sản phẩm/ dịch vụ thì phải trả càng nhiều lệ phí quốc gia.

Thông tư 263/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2017.