Sáng chế

Doc Quyen Sang Che 1

Doc Quyen Sang Che 1

Sáng chế / giải pháp hữu ích (gọi chung là ” sáng chế “) là sản phẩm trí tuệ được tạo ra bằng công sức , thời gian và tiền của của chủ sở hữu vì vậy tài sản đó phải được bảo hộ.
Đăng kí độc quyền sáng chế nhằm tránh sự xâm phạm  quyền sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sở hữu kinh doanh. Mặt khác, bằng độc quyền sáng chế tạo ra lợi thế cho chủ sở hữu trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm hoặc thu được nhiều lợi ích vật chất thông qua các hợp đồng chuyển nhượng (license).

Doc Quyen Sang Che 1

Các dịch vụ liên quan đến sáng chế của luatsohuutritue.com.vn bao gồm:

  • Tư vấn khả năng bảo hộ sáng chế
  • Tra cứu các thông tin sáng chế và các thông tin về Khoa học kỹ thuật ở Việt Nam và nước ngoài.
  • Chuẩn bị hồ sơ nộp đơn đăng ký bao gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế, và tiến hành  các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích;
  • Tư vấn, theo dõi, duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế.
  • Đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế trực tiếp ra nước ngoài hoặc đăng ký sáng chế thông qua Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT).
  • Tư vấn cho khách hàng các quy định về quản lý sáng kiến trong doanh nghiệp.

Các thủ tục đăng ký quyền sáng chế:

1. Làm đơn đăng ký quyền sáng chế

2. Thẩm định hình thức, công bố đơn  đăng ký sáng chế.

3. Thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế

4. Cấp, đăng bạ, công bố bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích

5. Xử lý đơn quốc tế về sáng chế.

Trường hợp quý vị cần biết các thông tin chi tiết các dịch vụ về sáng chế của Văn phòng chúng tôi, xin liên hệ tới số điện thoại 0948 150 292 để được hỗ trợ.